Fotocredit:

HVORFOR DE GRØNNE?

Hva er grønn politikk og hvorfor trenger vi Miljøpartiet De Grønne?

3. september, 2015

Vil du være med på å skape historie? Miljøpartiet de Grønne er en del av en raskt voksende, grønn, internasjonal bevegelse. Med bare én representant på Stortinget har MDG allerede satt miljø og klima på dagsordenen på en måte som har endret den politiske debatten i Norge. Dette vil også skje i Horten med en eller flere representanter i kommunestyret!

MDG vil omstille Norge fra oljeavhengighet og overforbruk til grønne lokalsamfunn med økt livskvalitet. Nå stiller vi til valg i over 200 kommuner, alle fylker og på Svalbard. Omstillingen av Norge nedenfra må starte nå. Årets lokalvalg kan bli startskuddet.

GJØR ET VEIVALG

Politikk handler om å prioritere. Derfor vil MDG:

• Omstille Norge fra oljeavhengighet til et mangfoldig, grønt næringsliv.

• Kutte klimagassutslippene i Norge med minst 60 prosent innen 2030

• Satse på gange og sykkel i byene og kollektivt overalt, ikke flere motorveier.

• Sikre trygge skoleveier og ren luft mot økt biltrafikk og forurensning.

• Prioritere kvalitet, miljø og dyrevelferd i et grønt, bærekraftig landbruk.

• Utvikle byer og bygder, uten tap av matjord og verdifulle naturområder.

• Styrke kystsamfunnene og gjøre oppdrettsnæringen bærekraftig.

GRØNNE NÆRMILJØER

Vi vil føre en politikk som gir høyere livskvalitet og bedre nærmiljøer, fremfor økt materielt forbruk. Flere sykkelveier og tryggere skoleveier gir bedre helse og mer bevegelsesfrihet. Færre biler i bysentrum betyr mindre støy, renere luft og flere møteplasser. Varige lokale arbeidsplasser skapes med bedre kollektivtransport, økt bruk av lokale produkter, satsing på nye småbedrifter og miljøteknologi. Slik vil vi utvikle livskraftige og moderne lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår som inviterer til lek og fellesskap.

VÅRE VERDIER

Miljøpartiet De Grønne jobber for et medmenneskelig samfunn der mindre vekt på materielt forbruk gir rom for kreativitet og mer overskudd til hverandre. Hensynet til fremtidige generasjoner skal legges til grunn i alle beslutninger.

Samtidig vil vi bygge videre på det beste ved den norske velferdsstaten gjennom å vise større omsorg for de mest utsatte gruppene i samfunnet. Vi vil ta imot flere flyktninger, bedre integreringen, styrke rusomsorgen og det psykiske helsetilbudet, samt jobbe for en skole med større vekt på praktisk læring og livsmestring.

Gå inn på mdg.no/medlem og meld deg inn i dag!