1. BY- OG STEDSUTVIKLING

MDG Horten ser by- og stedsutvikling som særs viktig for å utvikle et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Fortetting av boområder og dagliglivets funksjoner og tjenester, hvor behovet for biltransport reduseres og naturlige møteplasser etableres, er sentralt i dette. All sted- og byutviklingstiltak i Horten kommune må bygge på en grunnleggende bærekraftstenkning, hvor miljø- og klimahensyn gjennomsyrer all planlegging og gjennomføring.

MDG Horten vil:

• at nye bygg i sentrum og tettstedene både skal være areal- og energieffektive og bidra til naturmangfoldet, for eksempel med grønne tak og fasader
• at offentlige og private tjenester etableres i sentrum og i tettstedene for å redusere transportbehovet
• at handelsområder for lokalprodusert mat etableres på Torget eller andre sentrumsnære områder
• at «Drømmen om Horten»-prosjektet bygger på en bærekraftstenkning, uttrykt gjennom tydelige miljø- og klimamål
• jobbe for at flere av de som arbeider i Horten bosetter seg i kommunen
• benytte havneområdet hovedsakelig til sentrumsnære funksjoner, rekreasjons- og friluftsområder, fortettede boligløsninger og tjenesteytende næringsliv
• forsterke og videreutvikle de natur- og kulturkvaliteter som Karljohansvern, Åsgårdstrand og Borrehaugene har
• ta vare på og forbedre parker, grøntområder og friluftsliv- og rekreasjonsområder i hele kommunen
• etablere en grønnere og mer tiltalende kystlinje gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner, private og andre miljøer