Fotocredit:

NATURRESSURSER OG MATPRODUKSJON

I et fornybarsamfunn er det viktig å få til en lokalforankret matproduksjon. Bevaring av eksisterende matjord i kommunen gir økt matsikkerhet og trygghet for fremtidige generasjoner. Viktige naturressurser må ivaretas slik at det biologiske mangfoldet i kommunen vedlikeholdes.

MDG Horten vil:

 • stanse nedbyggingen av dyrket og dyrkbar jord
 • støtte bygningsmessig fortetting i eksisterende sentrums- og tettstedsområder
 • tilrettelegge for økt økologisk matproduksjon
 • øke den lokale økologiske matproduksjonen ved å legge til rette for matproduksjon i grønne boligområder, flere parsell- og skolehager, mer andelslandbruk, urbant landbruk og andre former for matproduksjon
 • legge til rette for tiltak som Bondens marked og andre direktesalgsløsninger
 • arbeide for å øke omsetningen av lokale varer via butikkene
 • sørge for kommunal beplantning, uten bruk av sprøytemidler, med fokus på å bevare pollinerende insekters overlevelsesmulighet
 • støtte oppunder dyrking av frukt og mat i Hortens privat hager og bevare og utnytte Hortens eplehager og matressurser i private hager
 • sørge for at det biologiske mangfoldet i kommunen ivaretas for kommende generasjoner gjennom å styrke oppfølgingen av eksisterende vernede naturområder og etablere nye områder der dette er nødvendig
 • beholde nåværende markagrense og styrke ivaretakelsen av denne
 • bevare grønne lunger i sentrumsområder, som Åsen, Lystlunden, Eikestrand etc.
 • samarbeide med myndighetene og miljøorganisasjoner for å kartlegge og rydde opp i forurensninger og fyllinger i kommunen som for eksempel Indre Havn, Linden, Langgrunn etc
 • at det innføres systemer for sortering, innsamling og behandling av alt avfall fra kommunal og næringsrettet virksomhet og at det gis støtte til husstander som komposterer avfallet sitt
 • sørge for at det gjennomføres tiltak for å få tilbake naturlig marint liv i Oslofjorden og Indre Havn
 • at det innføres biologisk eller annen miljøvennlig rensing av kommunal kloakk
 • arbeide for at deler av Oslofjorden blir marine verneområder så som området mellom Bastøya og fastland
 • etablere insentivordninger for å øke miljø- og klimaengasjementet blant innbyggere og næringsliv

6. september, 2015