OPPVEKST OG UTDANNING

Det å sikre best mulig oppvekstsvilkår for barn og ungdom er viktig. Barnehage- og skoletilbudet må ha et innhold som gir barn og ungdom mulighet til å realisere sine evner og idéer, samtidig som de blir bevisst sitt ansvar for å sikre utviklingen av et samfunn i økologisk balanse. Utdanningen må sørge for at barn og unge tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier som er nødvendige for å forme en bærekraftig fremtid.

MDG Horten vil:

  • gjenetablere skolehager ved alle byens skoler som en viktig metode for å forstå natur, økologi og hva som er næringsfylt og bærekraftig matproduksjon
  • åpne for at andre yrkesgrupper kan bidra i undervisningen i barnehager og skoler
  • sørge for styrking og videreutvikling av Natursenteret
  • at leirskoletilbudet sikres og at dette har en tydelig miljø- og bærekraftprofil
  • styrke etter- og videreutdanningen for lærere og sikre at miljø og klima inngår som en vesentlig del av denne
  • vektlegge det sosial- og helsefaglige arbeidet i barnehage og skoler hvor spesielt det forebyggende arbeidet omkring mobbing styrkes
  • at alle barn og ungdom gis like muligheter til å være en del av et naturlig oppvekstmiljø og ta del i ulike aktiviteter gjennom for eksempel aktivitetskort
  • sikre trygge skoleveier for gående og syklende elever
  • jobbe for å fange opp ungdom som faller fra i videregående skole og sørge for at disse får tilpassede tilbud som sikrer videre opplærings- og arbeidsmuligheter
  • opprettholde tilbudet Åpen Barnehage

6. september, 2015