Fotocredit:

VÅRE KJERNESAKER I HORTEN

POLITIKK FOR EN GRØNN OMSTILLING I HORTEN!

En bærekraftig by- og stedsutvikling med mennesker, natur og klima i sentrum.
• Flere utslippsfrie kollektive transportløsninger • Reduserte transportbehov • Økt lokal økologisk matproduksjon • Stanse nedbygging av dyrket og dyrkbar jord • Verne om mangfoldet i naturen • Flere sykkel- og gangveier • Effektiv og riktig bruk av arealer • Ta vare på de grønne lungene • Sikre markagrensen

Et varmere samfunn med mer livskvalitet.
• Prioritere omsorg og oppfølging av de gruppene som ikke kan tale sin egen sak • Legge til rette for mer grasrotinitiativ og større brukermedvirkning • Økt inkludering, integrering og mer felleskap • Flere tilbud innen grønn omsorg • Prioritere brukerstyrt personlig assistanse • Bedre dyrevelferden • Styrke innsatsen mot mobbing i skolen

En utdanning og et næringsliv som bygger fornybarsamfunnet.
• Styrke etter- og videreutdanningen for lærere, spesielt innenfor natur, miljø og klima • Videreutvikle og styrke Natursenteret • Etablere skolehager • Få på plass alternative utdanningstilbud for ungdom • Stimulere til sosialt og lokalt entreprenørskap • Etablere innovative gründermiljøer innenfor grønt næringsliv i samarbeid med høyskolen • Insentivordninger for grønne løsninger i næringslivet

Bli med å gi våre barn og barnebarn en fremtid!