Grønt Gjennomslag i kommunens budsjett!

Fellesbudsjett vedtatt for Horten med mange grønne tiltak.

29. desember, 2015

MDG Horten har fått gjennomslag for flere grønne tiltak i kommunebudsjettet vedtatt i kommunestyret desember 2015.

MDG støttet et fellesbudsjett sammen med AP, Venstre, SV og SP, som inkluderer mange grønne løsninger fra vårt budsjett:

Grønne innkjøp
Det legges fram en sak med vurderinger av kommunens muligheter til å stille miljøkrav ved innkjøp og gjennom dette øke andelen grønne innkjøp i kommunens virksomhet.

Grønn næring
Horten skal være en pådriver i det grønne skiftet.
Grønn næring skal innarbeides som et hovedsatsningsområde i Strategisk næringsplan i egen sak i 2016. Tiltak og strategi på området skal inkludere tilbud/ subsidiering av næringstomter.

Muligheter for etableringen av et grønt grunderhus i kommunen for å stimulere og øke grønt entreprenørskap blant unge innovatører, utredes i tilknytning til kommunens næringsstrategiske arbeid. I dette inngår samarbeid med Høyskolen Buskerud og Vestfold, lokalt næringsliv og statlige virkemiddelaktører og avklaring av kommunens mulige rolle i dette.

Energiøkonomisering
Ulike modeller og metoder for å oppnå radikal energieffektivisering (effektiviseringsgevinst mellom 30-40 %) i kommunale bygg kartlegges og forslag til plan for radikal energieffektivisering legges frem.

Grønne obligasjoner
Bruk av grønne obligasjoner som finansieringskilde for investeringer knyttet til kommunens klima- og miljøprosjekter vurderes i tilknytning til et konkret prosjekt. Erfaringer fra andre kommuner og virksomheter som har brukt grønne obligasjoner innhentes i dette arbeidet. Dette inngår i sak knyttet til et konkret og egnet klima og miljøprosjekt.

Skolehage
Det legges fram sak vedrørende etablering og drift av skolehage som læringsarena for elevene i ordinær undervisning og SFO ved Granly skole. Skolehagen er også åpen for andre skoler i skoletiden og for andre grupper utover skoletid.

Grønne midler
Det etableres en tilskuddordning, Grønne midler, for økt miljøengasjement i kommunen på 50’ NOK (halvårseffekt 2016). Ordningen skal ha en lokal forankring, engasjere kommunens beboere og skape positiv lokal miljøeffekt gjennom praktiske tiltak.

Grønn mobilitet i kommunen
Det utarbeides en helhetlig plan for hvordan best legge til rette for miljøvennlige reisevaner og grønn mobilitet (buss, sykkel, gange, elbil) i kommunen generelt og sentrum spesielt. I dette inngår arealdisponering til biler og parkering, gang- og sykkelfelt, kollektivruter, infrastruktur for lading (bil, sykler), sikker parkering for sykler, sammenbinding tog/buss etc. Sak legges fram om dette.

Ladestasjon Elbil
Investering til ladestasjoner for elbil økes med 150’ NOK i 2016 og ytterligere 350’ NOK i 2017.

Grønn omsorg
Det fremmes sak vedrørende tilbud innenfor grønn omsorg som involverer gårdbrukere og frivillige og som er tilrettelagt for demente, funksjonshemmede, personer innen rus/psykiatriområdet og ungdom med atferdsproblemer.

Aktivitetstilbud eldre
Aktivitetstilbudet rettet mot eldre på sykehjem styrkes med 100’ NOK (halvårseffekt 2016).

Bygg
Mulighetene for pluss-hus standard og miljøsertifisering på alle nye kommunale bygg og spesifikke krav til dette utredes og vurderes.

HELE FELLESBUDSJETT KAN LESES HER.

LES MDG HORTEN BUDSJETTFORSLAG HER

Vi har lagt inn en rekke tiltak knyttet til energi, transport, bygg, næringsutvikling og arealbruk som alle viser vei inn i et grønnere og mer ressursvennlig samfunn.